1 No’lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan “102 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” Satırına İlişkin Önemli Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde 26.12.2018 tarihinde yayımlanan 1 No’lu KDV Beyannamesinde indirimler tablosunda bulunan “102 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırına ilişkin duyuru aşağıdaki gibidir; “ 1No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019   vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’dauygulamaya  koyulacak  versiyondan)  itibaren  “İndirimler”  tablosunda  yer  alan  “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen…

2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; Mükellefin kendisi için % 50’si, Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, Çocukların her biri için ayrı ayrı…

2019 Yılı Asgari Ücret Tutarı ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar

27 Aralık 2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.12.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile, milli seviyede tek asgari ücret tespit edilmiş olup, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında 85,28-TL olarak belirlenmiştir. Buna göre; 2019 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarı Asgari Ücret Brüt Günlük…

Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlanmıştır

6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ile elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapılmış ve 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin 5nci maddesinin 1nci fıkrasına göre; aşağıda belirtilen…

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri 1/1/2019 Tarihinden İtibaren Vergi Kesintisi (Tevkifat) Kapsamına Alınmıştır

19 Aralık 2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan    ödemelerden,    ödeme    yapılan     kişilerin     mükellef     olup     olmamasına  bakılmaksızın 01/01/2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapılması hüküm…

2019 Yılında Kullanılacak Yasal Defterlerin Tasdik İşlemleri

2019 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdik ettirilmesine ilişkin genel açıklamalar aşağıdaki gibidir: 1.  Vergi Usul Kanunu Kapsamında Tutulması Gereken Defterlere İlişkin Tasdik İşlemleri Vergi Usul Kanunu’nun 182 nci maddesine göre “Bilanço Esasında” tutulacak defterler; Yevmiye Defteri, Defteri Kebir ve Envanter Defteri olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun “Tasdike Tabi Defterler” başlıklı 220 nci maddesine göre aşağıda…

Varlık Barışı Uygulamasına Yönelik Bazı Süreler 6 Ay Uzatıldı

30 Kasım 2018 tarih ve 30611 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 ncu maddesinin 13üncü fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. Buna göre… Yurt…

Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Huang Jinhui ile Röportaj

S: Kuşak ve Yol Girişimi’ni (KYG) nasıl tanımlarsınız? Bu girişimin temsil ettiği vizyon hakkında ne düşünüyorsunuz? C: KYG gerçekten de bir plan değil, gerçek bir vizyondur. Geniş kapsamlı bir vizyon bu; girişime dahil ülkeler dünya nüfusunun yüzde 65’ni ve küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 40’ına tekabül ediyor. KYG sıklıkla ABD’nin Marshall Planı ile kıyaslanıyor. Marshall…

Dünya Ticaretinin Geleceğine Yön Verecek İki bin Yıllık Fikir: One Belt One Road

Günümüzden iki bin yıl kadar önce, Çin imparatorluk elçisi Zhang Qian’ın liderliğinde kurulan ve Çin’i Orta Asya ve Arap dünyasına bağlayan “İpek Yolu” o dönemin en vizyoner, en zorlu, en çok kültürlülük bakımından en iddialı projesiydi. Proje sadece adını verdiği ipeğin ihracatını kolaylaştırmadı, geçtiği tüm ülkelerdeki ticari duraklara inanılmaz zenginlikleri de beraberinde getirdi. İpek Yolu…

Reanda Europe Regional Meeting

Reanda International hosted the first ever European regional meeting on 2 May 2018 in Reanda UK’s new office, participated by a total of 17 partners and personnel from 7 European network firms across Cyprus, Italy, Malta, Portugal, Romania, Turkey and UK along with two Asian network firms from Hong Kong, Australia as well as the…